/ /

Chia sẻ một số Plugin Front End trong lập trình web

@Onjs (Js) 17.10 năm 2018.
Nguồn bài viết: Trần Minh Quang ▶ ‎J2TEAM Community.

Chia sẻ một số Plugin Front End trong lập trình web

1. Plugin hover css (Tạo hiệu ứng khi rê chuột - vào):
http://ianlunn.github.io/Hover/

2. Plugin Animate.css (Tổng hợp 1 số animate css, cũng là hiệu ứng):
https://daneden.github.io/animate.css/

3.Plugin Image hover (Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào ảnh):
http://imagehover.io/

4. Owl carousel (Slider cho website):
https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/

5. Slick slider (Slider cho website - nhẹ hơn owl carousel, bác nào thích hiệu ứng có thể dùng owl carousel, thích đơn giản thì dùng thằng này):
http://kenwheeler.github.io/slick/

Bác nào muốn hiệu ứng cho slick slider có thể dùng thêm thằng bên dưới (Hỗ trợ hiệu ứng cho slick slider, cần có animate.css):
https://github.com/marvinhuebner/slick-animation

6. Plugin Wow js (Tạo hiệu ứng xuất hiện khi cuộn trang):
https://wowjs.uk/

7. Plugin Isotope (Tạo hiệu ứng mỗi khi click vào filter):
https://isotope.metafizzy.co/

8. Direction Reveal (Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào sẽ theo hướng di chuyển của chuột - xem demo để rõ hơn):
https://nigelotoole.github.io/direction-reveal/

9. Plugin Scroll With Ease (Tạo hiệu ưng ease khi lăn chuột):
https://www.jqueryscript.net/.../Configurable-Smooth-Scrolling…

10. Font Awesome Animation (Hiệu ứng cho Font Awesome):
http://l-lin.github.io/font-awesome-animation/

11. Framework Material Design for Bootstrap (Bản custom bootstrap với material design):
https://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/

12. Materialize (Framework với phong cách material design):
https://materializecss.com/

13. Plugin ScrollReveal (Tạo hiệu ưng xuất hiện khi cuộn trang giống Wow js nhưng cái này có độ delay từng phần tử):
https://scrollrevealjs.org/

14. Keyframes (Tạo animation có bản web và bản extension chrome):
https://keyframes.app/

15. Plugin Tilt (Tạo hiệu ứng parallax khi rê chuột vào phần tử):
https://gijsroge.github.io/tilt.js/

16. Plugin Particles (Tạo hiệu ứng ngân hà Một số plugin front end chủ yếu thiên về UI, theo em thì là vậy):
https://vincentgarreau.com/particles.js/

17. Plugin LegitRipple (Tạo hiệu ứng ripple wave khi click vào phần tử):
https://matthias-vogt.github.io/legitRipple.js/

18. Plugin Splitting (Tạo hiệu ứng text, image, list… cho website):
https://splitting.js.org/

19. Plugin Fancybox (Tạo hiệu ứng khi xem ảnh):
https://www.fancyapps.com/fancybox/3/

20. Plugin Anime JS (Tạo hiệu ứng cho phần tử):
http://animejs.com/
  Alter()   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×